مجوزها

header_container_site_primary

شرکت های لیزینگ تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و برای انجام فعالیت های خود می بایست دارای مجوز رسمی باشند. شرکت واسپاری فراز اندیشان صنعت و توسعه در تاریخ 1397/02/11 مورخ 38131 موفق به اخذ مجوز فعالیت در صنعت لیزینگ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردید.

انجمن ملی لیزینگ به عنوان نهاد صنفی صنعت لیزینگ نیز رکن بعدی است که برای فعلایت های صنفی نیاز به عضویت در آن است. مجوز انجمن ملی لیزینگ نیز در تاریخ 1399/02/20 و به شماره 9539 صادر گردید. لازم به ذکر است مدیرعامل محترم شرکت واسپاری فرازاندیشان صنعت و توسعه به عنوان بازرس قانونی این انجمن فعالیت دارد.

فعالیت های اقتصادی نیازمند اخذ مجوز های لازم از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می باشد. کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی برای محترم شرکت واسپاری فرازاندیشان صنعت و توسعه در تاریخ 1397/07/03 و به شماره 14007547099 صادر گردید.