بازدید از نمایشگاه خودرو تهران

بازدید مدیرعامل شرکت واسپاری فرازاندیشان صنعت و توسعه از نمایشگاه خودرو تهران

بازدید از نمایشگاه خودرو تهران

در بازدید آقای محمدی نویسی، مدیرعامل شرکت واسپاری فرازاندیشان صنعت و توسعه از نمایشگاه خودرو تهران ایشان ضمن مذاکره با شرکت های تأمین کننده فعلی به بازدید از سایر غرفه ها پرداختند.

تاریخ:
28 بهمن 1402
دسته بندی
اخبار مرتبط