برگزاری جلسات کارگروه عاملیت منابع مالی

برگزاری جلسات کارگروه عاملیت منابع مالی

برگزاری جلسات کارگروه عاملیت منابع مالی

پیرو قرارداد همکاری و مشارکت فی مابین انجمن ملی لیزینگ ایران و شرکت واسپاری فرازاندیشان صنعت و توسعه، با حضور نخبگان فقهی، حقوقی و صنعت بانکداری و لیزینگ، جلسات مربوطه برگزار و منجر به ارائه شیوه نامه پیشنهاد ی گردید.

تاریخ:
28 بهمن 1402
اخبار مرتبط