تمدید عضویت شرکت واسپاری فرازاندیشان صنعت و توسعه در انجمن ملی لیزینگ ایران

عضویت شرکت

تمدید عضویت شرکت واسپاری فرازاندیشان صنعت و توسعه در انجمن ملی لیزینگ ایران

عضویت شرکت واسپاری فرازاندیشان صنعت و توسعه در انجمن ملی لیزینگ که به عنوان نظام صنفی حوزه فعالیت لیزینگ (واسپاری) شناخته می شود، به مدت یک سال تمدید گردید.

تاریخ:
1 دی 1401
دسته بندی
اخبار مرتبط