تمدید مجوز فعالیت شرکت واسپاری فرازاندیشان صنعت و توسعه از سوی بانک مرکزی

تمدید مجوز فعالیت

تمدید مجوز فعالیت شرکت واسپاری فرازاندیشان صنعت و توسعه از سوی بانک مرکزی

مجوز فعالیت شرکت واسپاری فرازاندیشان صنعت و توسعه به مدت دوسال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمدید گردید.

تاریخ:
1 دی 1401
دسته بندی
اخبار مرتبط