ششمین نشست دور دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران

ششمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور رضا محمدی نویسی مدیرعامل شرکت واسپاری فرازاندیشان صنعت و توسعه و سایر نمایندگان بخش خصوصی کشور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

ششمین نشست دور دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران

ششمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور رضا محمدی نویسی مدیرعامل شرکت واسپاری فرازاندیشان صنعت و توسعه و سایر نمایندگان بخش خصوصی کشور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

تاریخ:
21 بهمن 1402
اخبار مرتبط