صنعت لیزینگ، ابزاری برای کنترل تورم و تأمین سرمایه تولید

مصاحبه جناب آقای رضا محمدی نویسی با اتاق ایران آنلاین

صنعت لیزینگ، ابزاری برای کنترل تورم و تأمین سرمایه تولید

آقای محمدی نویسی به عنوان عضو هیأت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران، در مصاحبه ای با اتاق آنلاین ایران صنعت لیزینگ را در شرایط تورمی ابزاری برای کنترل تورم دانست و افزود، لیزینگ محدود به خودرو نیست و می تواند از آن برای تأمین مواد اولیه تولید و مسکن بهره برد.

شما می توانید این خبر را در سایت اتاق آنلاین ایران نیز مشاهده فرمایید.

تاریخ:
17 اسفند 1402
اخبار مرتبط