نشست کمیسون های تخصصی اتاق ایران

حضور آقای محمدی نویسی در نشست ماهانه کمیسیون تخصصی مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران

نشست کمیسون های تخصصی اتاق ایران

به گزارش اتاق آنلاین ایران در حاشیه برگزاری یازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، نشست ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق ایران نیز با حضور اعضا برگزار شد.

تاریخ:
27 فروردین 1403
اخبار مرتبط